1. Algemeen

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, leveranciers en zakenpartners op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) vindt u dan ook ons beleid inzake het verzamelen, opslaan, gebruiken, communiceren en openbaar maken van uw persoonsgegevens.

We raden u aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat u goed weet waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van een van de volgende websites (www.bistroceline.be, www.restaurantstapsteen.be/, [link webshop]) alsook op alle (commerciële) relaties (en de gegevensuitwisseling die eventueel hiermee gepaard gaat) tussen ons en onze (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners.

3. Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

STAPSTEEN NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9070 Destelbergen-Heusden, Hooistraat 148, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0427.417.731 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’).

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht per post op het hierboven vermelde adres, per telefoon op 0032 (0) 468 06 63 67, per e-mail op info@restaurantstapsteen.be of info@bistroceline.be of via het contactformulier op bovenvermelde websites.

4. Wijziging en update van de privacy policy

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van marktevoluties, veranderingen van onze diensten, nieuwe verwerkingsactiviteiten, geldende regelgeving of reacties van betrokkenen. Daarom is het van belang regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van deze Privacyverklaring en vragen wij wanneer de wet dit vereist uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

5. Welke persoonsgegevens verzamelt Stapsteen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om iemand te identificeren. Dit omvat onder meer, maar niet exclusief, gegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, enz.

Welke gegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met ons, de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

• Gegevens, in zoverre ze door u worden meegedeeld, bij het plaatsen van een bestelling, bij het reserveren van een plaats, bij het opvragen van een offerte, bij het invullen van het contactformulier op de website, bij het registreren voor de nieuwsbrief, bij het bezoeken van ons restaurant of onze marktstand, bij het uitwisselen van business cards of bij elke andere vorm van contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, bij een bezoek, LinkedIn):

Identificatiegegevens

• Naam
• Voornaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast/gsm)
• Faxnummer
• Woonadres
• Bedrijfsadres
• Functie en hoedanigheid
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Geboortedatum

Financiële gegevens

• Bankrekeningnummer

Doelstelling en juridische grondslag voor deze verwerking

Deze gegevens worden verzameld met het oog op prospecten-, klanten – en leveranciersbeheer, het leveren van een kwalitatieve dienstverlening, het verwerken van reserveringen, bestellingen, afhalingen en leveringen, de opmaak van contractuele en administratieve documenten (inclusief boekhouding). Tevens kan deze informatie gebruikt worden voor marketingdoeleinden of uit veiligheidsoverwegingen.

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de (potentiële) uitvoering van een overeenkomst. Het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om contact met ons op te nemen en eventueel een overeenkomst af te sluiten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, is het voor ons onmogelijk om met u contact op te nemen en aldus een contract aan te gaan.

Wanneer deze gegevens gebruikt worden louter om te communiceren met onze medewerkers, is de juridische grond voor dit verwerken ons rechtmatig belang om een hoogwaardige klantenservice aan te bieden en om uw belangen optimaal te kunnen behartigen.

Wanneer de persoonsgegevens eveneens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, zoals hieronder gespecifieerd, is de juridische grond ofwel ons rechtmatig belang van om publiciteit te voeren bij reeds bestaande klanten voor gelijkaardige producten, ofwel uw toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie.

• Gegevens die worden meegedeeld bij een sollicitatie:

• Persoonlijke identificatiegegevens (incl. contactgegevens en familiale gegevens)
• Academisch curriculum
• Professionele ervaring
• Publicaties en/of portfolio, persoonlijke kenmerken, gedragsgegevens
• Beroepsbekwaamheid

Doelstelling en juridische grondslag voor deze verwerking

Om uw sollicitatie te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat u bovenstaande gegevens verstrekt. Het niet verstrekken van deze gegevens zal ertoe leiden dat wij uw sollicitatie niet kunnen behandelen.

De juridische grond voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst alsook ons rechtmatig belang om uw capaciteiten en persoonlijke kenmerken te controleren in functie van de vacature.

Wanneer de verstrekte informatie bijzondere categorieën van persoonsgegevens zou bevatten (zoals nationaliteit, gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, rijksregisternummer, gegevens over het seksuele leven, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, …) dan is de juridische grond voor de verwerking uw toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

• Gegevens die automatisch worden verzameld bij bezoek aan onze websites (cookies)

• IP-adres
• Browser
• Besturingssysteem
• Domeinnaam
• Tijdstip van connectie en van het bezoek van pagina’s op onze websites
• Externe website die doorverwees onze websites
• Pagina’s die u op onze websites bezocht hebt
• alle andere gegevens die u ons zelf hebt verstrekt
• zie ook ons cookiebeleid

Doelstelling en juridische grondslag voor deze verwerking

Het gebruik van cookies dient om de websites gemakkelijk toegankelijk te maken en de kwaliteit van de dienst te verbeteren.

De juridische grond van deze verwerking van cookies is gebaseerd op toestemming. Bij functionele cookies is dit ons gerechtvaardigd belang. Voor meer informatie hierover gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij, respectievelijk in het kader van:

• Het plaatsen van een reservering of een bestelling
• Het opvragen van een offerte
• Het invullen van het contactformulier op de website
• Het registreren voor de nieuwsbrief
• Het uitwisselen van business cards
• Elke andere vorm van correspondentie of contactname (bv. per telefoon, e-mail, post, …)
• Een bezoek aan ons restaurant, onze marktstand of aan onze websites

7. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden:

• Prospecten-, klanten– en leveranciersbeheer (opstellen (potentiële) klanten-, partner– en leverancierslijsten);
• Identificatie van en communicatie met de betrokkene;
• Het verlenen van onze diensten, waaronder het verwerken van reserveringen, bestellingen, afhalingen en leveringen: zo zal u bv. een e-mail en mogelijk een SMS-bevestiging en/of herinnering krijgen van uw reservering of bestelling;
• Algemene administratie, boekhouding en facturatie;
• Het gemakkelijk toegankelijk maken van de websites en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
• Veiligheid;
• Tevredenheidsonderzoek: zo zal u bv. een e-mail ontvangen om uw mening te geven omtrent uw ervaring met onze producten of uw bezoek in ons restaurant of van onze marktstand;
• Marketingdoeleinden, waaronder direct marketing;
• Rekrutering en selectie

Ingeval wij gebruik maken van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, hebt u steeds het recht om zich hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’). Afhankelijk van de informatie die u ons hebt verschaft (telefoonnummer, postadres, gsmnummer, e-mailadres) is het mogelijk dat wij u via de betrokken kanalen (telefonisch, via de post, via sms of via e-mail) contacteren met het oog op het informeren omtrent onze producten en diensten en omtrent toekomstige evenementen of aanbiedingen. Indien u ons uw geboortedatum hebt gegeven, is het mogelijk dat wij een speciaal aanbod doen voor uw verjaardag teneinde u een persoonlijke behandeling te bieden.

Per doelstelling kan de rechtsgrond van de verwerking één van de volgende zijn:

• Uw vrije toestemming voor de verwerking;
• De voorbereiding of uitvoering van een contract;
• Een wettelijke verplichting;
• Een prevalerend gerechtvaardigd belang in hoofde van ons, in welk geval wij streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Wanneer de rechtsgrond van de verwerking gebaseerd is op uw vrije toestemming, hebt u steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan ons via de contactgegevens vermeld in deze Privacyverklaring onder ‘Wie is verwerkingsverantwoordelijke?’.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel om bovengenoemde doeleinden te realiseren, tenzij we uw ondubbelzinnige en vrije toestemming krijgen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken of tenzij de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen opgelegd door een verordening, een wet, een decreet, een besluit of andere toepasselijke regelgeving.

8. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kan uitoefenen t.a.v. ons. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens beschreven in deze Privacyverklaring onder ‘Wie is verwerkingsverantwoordelijke?’.

8.1 U kunt uw gegevens inkijken uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek: U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens waarover wij beschikken om na te gaan waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

8.2 U kunt uw gegevens laten verbeteren of aanpassen: Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct of onvolledig zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

8.3 Onder bepaalde voorwaarden kunt u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien de wettelijke voorwaarden niet voldaan zijn, kan dit verzoek geweigerd worden.

8.4 Onder bepaalde voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen.

8.5 U kunt bezwaar uiten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals in het kader van direct marketing.

8.6 Onder bepaalde voorwaarden kunt u vragen om uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om uw gegevens over te dragen aan een derde.

Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor moet u ons een duidelijk geformuleerd verzoek sturen begeleid met een kopie van uw identiteitskaart, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kan u deze rechten slechts éénmaal om de zes maanden uitoefenen.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

9. Bewaren van uw persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een (i) verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in deze Privacyverklaring onder ‘Waarvoor gebruiken wij de verzamelde persoonsgegevens?’.

10. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De verwerkte persoonsgegevens worden enkel en alleen én in overeenstemming met deze Privacyverklaring aan volgende ontvangers meegedeeld:

• Verantwoordelijke voor de verwerking
• Betrokkene zelf
• Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht beroep wordt gedaan (bv. ICT(-beveiliging)-dienstverleners, hostingbedrijven, bedrijven die ons ondersteunen om uw gebruikersgedrag op onze applicaties en onze websites vast te stellen en te analyseren, marktonderzoeksbureaus, marketing- en communicatiebureaus, sociale media, transporteurs, consultants, etc.) of die optreden als commerciële partners (bv. zelfstandige medewerkers,…)

Voormelde verwerkers handelen uitsluitend in onze opdracht. Wij kunnen volgende garanties omtrent de gegevensverwerking door deze verwerkers voorleggen:

• Wij hebben in onze overeenkomst met deze derden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van de gegevensverwerking in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd door de relevante privacywetgeving;
• De derden kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals door ons bepaald en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Resengo

Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com voor het beheer van uw reserverings- en online bestellingsgegevens.

Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder uw toestemming die u enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door enkel te reserveren of een aankoop te doen bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming.

Wanneer u reserveert of een bestelling plaatst zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen en bestellingen op uw eigen naam gegroepeerd worden.

Indien u uw reservering of bestelling niet voltooit, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering of bestelling alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.

Wanneer u uw gegevens telefonisch aan ons doorgeeft, zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of gsmnummer.

Wanneer u in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacybeleid.

Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Resengo doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings e.d. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben.

Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profilen op Resengo nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming verzocht worden.

Mailchimp

Voor het versturen van mailings maken wij gebruik van Mailchimp. Wanneer u ons de toestemming geeft u nieuwsbrieven te versturen of indien dit kadert in ons gerechtvaardigd belang, zullen uw voornaam, naam en e-mail gesynchroniseerd worden naar Mailchimp. Mailings zal u van ons dus via dat systeem ontvangen. U hebt steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Ingenico / Mollie

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Ingenico en Mollie, afhankelijk van de betaalwijze.

Zodra u online gaat betalen voor een bestelling worden de gegevens van een bestelling en uw basiscontactgegevens doorgegeven aan Ingenico. De basisgegevens die worden doorgegeven zal u onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat u de betaling effectief gaat uitvoeren.

Bij Mollie wordt enkel een referentie van de betaling en het bedrag doorgegeven en een unieke numerieke referentie naar uw Resengo-account.

Wij krijgen van Ingenico/Mollie geen bruikbare informatie terug over uw betaling behoudens de mededeling of deze gelukt is of niet. Op geen enkel moment krijgen wij uw creditcardgegevens in bruikbare vorm en deze worden dus ook niet door ons bewaard.

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken:

• Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• Wanneer wij onze activa of een deel ervan overdragen aan een derde, bij overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, bij fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting, joint venture, reorganisatie of elke andere overdracht of overgang of bedrijfsherstructurering, ten bijzondere of ten algemene titel, in welk geval uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een derde.

11. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

12. Doorgifte naar derde landen

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die (i) standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13. Kinderen

Wij verzoeken personen jonger dan 13 jaar geen persoonlijke gegevens aan ons mee te delen tenzij er hiervoor toestemming is verkregen van ouder(s) of voogd(en). Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 13 jaar, verwijderen wij deze gegevens zo snel mogelijk.

14. Klachten

Wanneer u het oneens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u vanzelfsprekend contact opnemen met ons via de contactgegevens vermeld onder ‘Wie is verwerkingsverantwoordelijke?’. Wij zullen de nodige inspanningen leveren om hierop een antwoord te formuleren.

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be